logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Introducció


Els compostos ciclometal·lats són complexos organometàl·lics que contenen metal·locicles amb una seqüència d’enllaços sigma E-M-C, on E representa normalment un àtom donador del grup 15 o 16, M un centre metàl·lic i C un àtom sp2 o sp3 de carboni. La Figura 1 mostra la fórmula estructural d'alguns compostos ciclometal·lats dels blocs d, p i f. S’han desenvolupat diferents mètodes per preparar compostos ciclometal·lats (ciclometal·lació, adició oxidant, transmetal·lació, transciclometal·lació, expansió de l'anell ciclometal·lat, atac extern de nucleòfils a lligands coordinats), però el més interessant és la reacció de ciclometal·lació. Aquesta reacció consisteix en l'activació intramolecular d’un enllaç sigma C-X, on X representa un àtom d’un element no metàl·lic, d'un compost de coordinació i condueix a la formació de l'enllaç sigma M-C del metal·locicle.


Les reaccions de ciclometal·lació que condueixen a l'activació d’enllaços C-H, C-C i C-F són molt interessants ja que aquests enllaços presenten energies de dissociació elevades i per tant una reactivitat química molt limitada. La Figura 2 mostra exemples d'activacions C-H, C-C i C-F intramoleculars. Les reaccions d'activació intramolecular d'enllaços C-H en complexos de Pd(II) i Pt(II) s'han estudiat àmpliament. En el cas del Pd(II), l'activació intramolecular C-H (reacció de ciclopal·lació) es produeix mitjançant una interacció agòstica i amb l'assistència d'un base interna, normalment un lligand acetato. Aquest mecanisme (Figura 3) s'anomena “mecanisme electròfil”. El Pt(II), segons els seus colligands, pot activar enllaços C-H mitjançant el mecanisme electròfil o un mecanisme d'adició oxidant. La Figura 3 mostra exemples de reaccions de ciclo-pal·ladació i -platinació que es produeixen mitjançant el mecanisme electròfil o el d'addició oxidant.
 

La reactivitat dels compostos ciclometal·lats dels metalls del grup del platí s'ha estudiat molt. Aquests compostos presenten una reactivitat molt rica i poden reaccionar amb bases de Lewis (Figura 4), nucleòfils i electròfils i experimentar reaccions d’addició oxidant, d’inserció i d'eliminació reductora. La reactivitat de l'enllaç sigma metall-carboni o la del centre metàl·lic dels compostos ciclometal·lats, especialment en el cas dels de Pd(II) i Pt(II), permet la síntesi de nous compostos organometàl·lics o orgànics, com els que es mostren a la Figura 5.


Cal indicar que: i) la reacció de ciclometal·lació permet introduir centres metàl·lics en colorants, en dendrímers i en mesògens orgànics, ii) s'han desenvolupat un gran nombre de processos catalítics de funcionalització d'enllaços C-H de molècules orgàniques amb un grup director adequat, basats en una activació intramolecular d'un enllaç C-H, utilitzant com catalitzadors compostos de Fe(II), Ru(0), Ru(II), Co(I), Co(III), Rh(I), Rh(III), Ir(I), Ir(III), Ni(II) i Pd(II), entre altres compostos de metalls de transició, iii) alguns compostos ciclometal·lats dels metalls del grup del platí són excel·lents catalitzadors d'algunes reaccions orgàniques, com les reaccions de Heck i Suzuki i la reacció d'Aza-Claisen en el cas dels de Pd(II), entre altres reaccions orgàniques, i presenten aplicació en resolució òptica, en química supramolecular, i en fotofísica, en aquest últim cas com sensors de molècules i d'ions, catalitzadors de reaccions fotoredox, o fòsfors en OLEDs i en cèl·lules solars fotovoltaiques.


Finalment, comentar que recentment un nombre important d'articles de compostos ciclometal·lats de Pt(II), Pt(IV), Au(III), Ru(II), Pd(II) i Ir(III) tracten sobre les seves possibles aplicacions en medicina i en biomedicina.


Figura
          1 

Figura 1

Figura 2

Figura 2

Figura 3

Figura 3

Figura
          4 

Figura 4

Figura 5
Figura 5

Les referències que s'indiquen a continuació ordenades per anys donen informació més detallada sobre els temes anteriors (en vermell reviews i minireviews i en verd llibres)

2021
Imine as a linchpin approach for meta-C–H functionalization. Sukdev Bag, Sadhan Jana, Sukumar Pradhan, Suman Bhowmick, Nupur Goswami, Soumya Kumar Sinha & Debabrata Maiti. NATURE COMMUNICATIONS (2021) 12:1393. DOI: 10.1038/s41467-021-21633-2.
2‑(Pyridin-2-yl)isopropyl (PIP) Amine: An Enabling Directing Group for Divergent and Asymmetric Functionalization of Unactivated Methylene C(sp3)−H Bonds. Qi Zhang and Bing-Feng Shi. Acc. Chem. Res. 2021, 54, 2750−2763. DOI: 10.1021/acs.accounts.1c00168.
Strategic evolution in transition metal-catalyzed directed C–H bond activation and future directions. Supriya Rej, Amrita Das, Naoto Chatani. Coordination Chemistry Reviews 431 (2021) 213683. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213683.
Ruthenium-catalyzed C–H bond functionalization in cascade and one-pot transformations.
Rafael Gramage-Doria, Christian Bruneau. Coordination Chemistry Reviews 428 (2021) 213602. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213602.
Cyclometalated group-16 compounds of palladium and platinum: Challenges and opportunities. Vimal K. Jain. Coordination Chemistry Reviews 427 (2021) 213546. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213546.
Deciphering the Role of Silver in Palladium-Catalyzed C−H Functionalizations. Trisha Bhattacharya, Subhabrata Dutta, and Debabrata Maiti. ACS Catal. 2021, 11, 9702−9714. DOI: 10.1021/acscatal.1c02552.
Recent Advances in External-Directing-Group-Free C−H Functionalization of Carboxylic Acids without Decarboxylation. Jayabrata Das, Dibya Kanti Mal, Suman Maji, and Debabrata Maiti. ACS Catal. 2021, 11, 7, 4205–4229. DOI: 10.1021/acscatal.1c00176.
Recent development in transition metal-catalysed C–H olefination. Wajid Ali, Gaurav Prakash and Debabrata Maiti. Chem. Sci., 2021, 12, 2735. DOI: 10.1039/d0sc05555g.
Hexafluoroisopropanol: the magical solvent for Pd catalyzed C–H activation. Trisha Bhattacharya, Animesh Ghosha and Debabrata Maiti. Chem. Sci., 2021, 12, 3857. DOI: 10.1039/d0sc06937j.
Site-selective functionalization of remote aliphatic C–H bonds via C–H metallation. Qi Zhanga and Bing-Feng Shi. Chem. Sci., 2021, 12, 841. DOI: 10.1039/d0sc05944g.
Transition Metal-Catalyzed Intermolecular Cascade C-H Activation/Annulation Processes for the Synthesis of Polycycles. Liangliang Song and Erik V. Van der Eycken. Chem. Eur. J. 2021, 27, 121 – 144. DOI: 10.1002/chem.202002110.
Recent Advances and Strategies for the Transition-Metal-Catalyzed C-H Functionalization of N-Nitrosoanilines. Priyanka Chaudhary, Jeyakumar Kandasamy, Allan Patrick G. Macabeo, Ramuel John Inductivo Tamargo, and Yong Rok Lee. Adv. Synth. Catal. 2021, 363, 2037 – 2060. DOI: 10.1002/adsc.202001613.
Recent advances in the Rh-catalyzed cascade arene C–H bond activation/annulation toward diverse heterocyclic compounds. Chang Wang, Fan Chen, Pengcheng Qian and Jiang Cheng. Org. Biomol. Chem., 2021, 19, 1705. DOI: 10.1039/d0ob02377a.
Recent advances in Rh(III)/Ir(III)-catalyzed C–H functionalization/annulation via carbene migratory insertion. Sanjeev Kumar, Saiprasad Nunewar, Srilekha Oluguttula, Srinivas Nanduri and Vinaykumar Kanchupalli.  Org. Biomol. Chem., 2021, 19, 1438. DOI: 10.1039/d0ob02309d.
The Emergence of Palladium-Catalyzed C(sp3)-H Functionalization of Free Carboxylic Acids. Animesh Das and Biplab Maji. Chem Asian J. 2021, 16, 397–408. DOI: 10.1002/asia.202001440.
Recent Advances in Enantioselective Direct C-H Addition to Carbonyls and Michael Acceptors. Qing Gu, Zhi-Jie Wu, and Shu-Li You. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2021, 94, 641–647. DOI: 10.1246/bcsj.20200352.
C-H Activation Catalyzed by Earth-Abundant Metals. Laurean Ilies. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2021, 94, 404–417. DOI: 10.1246/bcsj.20200349.
Cyclometalated Osmium Compounds and beyond: Synthesis, Properties, Applications. Ricardo Cerón-Camacho, Manuel A. Roque-Ramires, Alexander D. Ryabov and Ronan Le Lagadec. Molecules 2021, 26, 1563. DOI: 10.3390/molecules26061563.
The Exchange of Cyclometalated Ligands
. Alexander D. Ryabov. Molecules 2021, 26, 210. DOI: 10.3390/molecules26010210.

Organopalladium Intermediates in Coordination-Directed C(sp3)-H Functionalizations. Anjana Sarala Suseelan, Arnab Dutta, Goutam Kumar Lahiri, and Debabrata Maiti. Trends in Chemistry, 2021, Vol. 3, No. 3
, 188.
2020
From Pd(OAc)2 to Chiral Catalysts: The Discovery and Development of Bifunctional Mono-N-Protected Amino Acid Ligands for Diverse C−H Functionalization Reactions. Qian Shao, Kevin Wu, Zhe Zhuang, Shaoqun Qian, and Jin-Quan Yu. Acc. Chem. Res. 2020, 53, 833−851. DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00621.
Transition Metal-Catalyzed Enantioselective C-H Functionalization via Chiral Transient Directing Group Strategies. Gang Liao, Tao Zhang, Zhi-Keng Lin, and Bing-Feng Shi. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 19773–19786. DOI: 10.1002/anie.202008437.

Bidentate Directing Groups: An Efficient Tool in C−H Bond Functionalization Chemistry for the Expedient Construction of C−C Bonds. Supriya Rej, Yusuke Ano, and Naoto Chatani. Chem. Rev. 2020, 120, 1788−1887. DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00495.
Recent progress in phosphorescent Ir(III) complexes for nondoped organic light-emitting diodes. Coordination Chemistry Reviews 413 (2020) 213283. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213283.
Recent advances of iridium(III) metallophosphors for health-related applications. Po-Yu Ho, Cheuk-Lam Ho, Wai-Yeung Wong. Coordination Chemistry Reviews 413 (2020) 213267. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213267.
Cyclopalladated complexes containing an (sp3)C–Pd bond. Gerald C. Dickmu, Irina P. Smoliakova. Coordination Chemistry Reviews 409 (2020) 213203. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213203.
Cation-controlled luminescence behavior of anionic cyclometalated platinum(II) complexes
. Masaki Yoshida, Masako Kato. Coordination Chemistry Reviews 408 (2020) 213194. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213194.

Palladium-catalyzed direct asymmetric C–H bond functionalization enabled by the directing group strategy. Ke Yang, Mengjie Song, Hao Liub and Haibo Ge. Chem. Sci., 2020, 11, 12616. DOI: 10.1039/d0sc03052j.
Steering Site-Selectivity in Transition Metal-Catalyzed C-H Bond Functionalization: the Challenge of Benzanilides. Rafael Gramage-Doria. Chem. Eur. J. 2020, 26, 9688 – 9709. DOI: 10.1002/chem.202000672.
Diverse Approaches for Enantioselective C-H Functionalization Reactions Using Group 9 CpxMIII Catalysts. Tatsuhiko Yoshino, Shun Satake, and Shigeki Matsunaga. Chem. Eur. J. 2020, 26, 7346 – 7357. DOI: 10.1002/chem.201905417.
Site-Selective C(sp3)-H and C(sp2)-H Functionalization of Amines Using a Directing-Group-Guided Strategy. Mohit Kapoor, Adhish Singh, Kirti Sharma, and Ming Hua Hsu. Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 4513– 4542. DOI: 10.1002/adsc.202000689.
C–H Functionalization of Aromatic Amides. Quan Zheng, Chen-Fu Liu, Jie Chen, and Guo-Wu Rao. Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 1406 – 1446. DOI: 10.1002/adsc.201901158.
Cobalt-catalyzed carbonylation of the C–H bond. Lukass Lukasevics and Liene Grigorjeva. Org. Biomol. Chem., 2020, 18, 7460. DOI: 10.1039/d0ob01633k.
Transient imine directing groups for the C–H functionalisation of aldehydes, ketones and amines: an update 2018–2020. Joe I. Higham and James A. Bull. Org. Biomol. Chem., 2020, 18, 7291. DOI: 10.1039/d0ob01587c.
C-H Functionalization of Biaryl Compounds. Ju Wang, Chen-Fu Liu, Quan Zheng, and Guo-Wu Rao.  Eur. J. Org. Chem. 2020, 3737–3765. DOI: 10.1002/ejoc.202000071.
Hybrid POCZP Aryl Pincer Metal Complexes and their Catalytic Applications.  Hugo Valdés, Ernesto Rufino-Felipe, Gerard van Koten, and David Morales-Morales. Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 4418–4424. DOI: 10.1002/ejic.202000817.
Phosphorescent Iridium(III) Complexes for Anticancer Applications. Ruilin Guan, Lina Xie, Liangnian Ji, and Hui Chao. Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 3978–3986. DOI: 10.1002/ejic.202000754.
New Strategy for Catalytic Oxidative CH Functionalization: Efficient Combination of Transition-metal Catalyst and Electrochemical Oxidation. Fumitoshi Kakiuchi and Takuya Kochi. Chem. Lett. 2020, 49, 1256–1269. DOI: 10.1246/cl.200475.
Transient Directing Group-Assisted C─H Bond Functionalization of Aliphatic Amines: Strategies for Efficiency and Site-Selectivity.
Hyeonbin Ha, Jooyeon Lee, Myung Hwan Park, Byunghyuck Jung, and Min Kim.  Bull. Korean Chem. Soc. 2020, Vol. 41, 582–587. DOI: 10.1002/bkcs.12044.
Recent advances in Palladium(II)-catalyzed activation of aromatic ring C–H bonds. Yin-ling Yun, Jie Yang, Yu-hang Miao, Jie Sun, Xiao-jing Wang. Journal of Saudi Chemical Society (2020) 24, 151–185. DOI: 10.1016/j.jscs.2020.01.004.
2019
Asymmetric Photocatalysis with Bis-cyclometalated Rhodium Complexes. Xiaoqiang Huang and Eric Meggers. Acc. Chem. Res. 2019, 52, 833−847. DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00028.
Cyclometallated tridentate platinum(II) arylacetylide complexes: old wine in new bottles. Ashanul Haque, Linli Xu, Rayya A. Al-Balushi, Mohammed K. Al-Suti, Rashid Ilmi, Zeling Guo, Muhammad S. Khan, Wai-Yeung Wong and Paul R. Raithby. Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 5547. DOI: 10.1039/c8cs00620b.
Palladium-Catalyzed C(sp3)–H Bond Functionalization of Aliphatic Amines. Chuan He, William G. Whitehurst, and Matthew J. Gaunt. Chem 5, 1031–1058, 2019. DOI: 10.1016/j.chempr.2018.12.017.
Recent advances in cobalt-catalysed C–H functionalizations. Alessio Baccalini, Stefania Vergura, Pravas Dolui, Giuseppe Zanoni and Debabrata Maiti. Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 10119. DOI: 10.1039/c9ob01994d.
Chiral palladium pincer complexes for asymmetric catalytic reactions. Jin-Kui Liu, Jun-Fang Gong and Mao-Ping Song. Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 6069. DOI: 10.1039/c9ob00401g.
Transient Ligand-Enabled Transition Metal-Catalyzed C-H Functionalization. Ben Niu, Ke Yang, Brianna Lawrence, and Haibo Ge. ChemSusChem 2019, 12, 2955 – 2969. DOI: 10.1002/cssc.201900151.
Cross-coupling reactions catalysed by palladium pincer complexes. A review of recent advances. Lucero Gonzalez-Sebastian, David Morales-Morales. Journal of Organometallic Chemistry 893 (2019) 39-51. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2019.04.021.
2018
Enantioselective C(sp3)–H bond activation by chiral transition metal catalysts. Tyler G. Saint-Denis, Ru-Yi Zhu, Gang Chen, Qing-Feng Wu, Jin-Quan Yu. Science 359, 759 (2018). DOI: 10.1126/science.aao4798.
sp3 C–H activation via exo-type directing groups. Yan Xu and Guangbin Dong. Chem. Sci., 2018, 9, 1424. DOI: 10.1039/c7sc04768a.

A comprehensive overview of directing groups applied in metal-catalysed C–H functionalisation chemistry. Carlo Sambiagio, David Schönbauer, Remi Blieck, Toan Dao-Huy, Gerit Pototschnig, Patricia Schaaf, Thomas Wiesinger, Muhammad Farooq Zia, Joanna Wencel-Delord, Tatiana Besset, Bert U. W. Maes and Michael Schnürch. Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 6603. DOI: 10.1039/c8cs00201k.
Cyclometalated iridium(III) complexes for life science. Chiara Caporale, Massimiliano Massi. Coordination Chemistry Reviews 363 (2018) 71–91. DOI: 10.1016/j.ccr.2018.02.006.
Cyclometalated iridium(III) luminescent complexes in therapy and phototherapy. Ana Zamora, Gloria Vigueras, Venancio Rodríguez, M. Dolores Santana, José Ruiz. Coordination Chemistry Reviews 360 (2018) 34–76. DOI: 10.1016/j.ccr.2018.01.010.
Transient imines as ‘next generation’ directing groups for the catalytic functionalisation of C–H bonds in a single operation. Sahra St John-Campbell and James A. Bull. Org. Biomol. Chem., 2018, 16, 4582. DOI: 10.1039/c8ob00926k.
Transient Directing Groups for Transformative C–H Activation by Synergistic Metal Catalysis. Parthasarathy Gandeepan and Lutz Ackermann. Chem 4, 199–222, 2018. DOI: 10.1016/j.chempr.2017.11.002.
Phosphorescent iridium(III) complexes: a versatile tool for biosensing and photodynamic therapy. Tianci Huang, Qi Yu, Shujuan Liu, Wei Huang and Qiang Zhao. Dalton Trans., 2018, 47, 7628. DOI: 10.1039/c8dt00887f. 
Advances in Development of C–H Activation/Functionalization Using a Catalytic Directing Group. Omer K. Rasheed and Bing Sun. ChemistrySelect 2018, 3, 5689 – 5708. DOI: 10.1002/slct.201801097.
Combining transition metals and transient directing groups for C–H functionalizations. Trisha Bhattacharya, Sandeep Pimparkara and Debabrata Maiti. RSC Adv., 2018, 8, 19456-19464. DOI:  10.1039/c8ra03230k.
From Chemical Serendipity to Translational Chemistry: New Findings in the Reactivity of Palladacycles. Adolfo Fernández-Figueiras, Fáima Lucio-Martínez, Paula Munín-Cruz, Juan M. Ortigueira, Paula Polo-Ces, Francisco Reigosa, M. Teresa Pereira, and José M. Vila. ChemistryOpen 2018, 7, 754 – 763. DOI: 10.1002/open.201800036.
Applications of cyclometalation reaction five-membered ring products. Iwao Omae. Journal of Organometallic Chemistry 869 (2018) 88-105. DOI: 10.1016/j.ccr.2014.07.019.

2017
Palladium-Catalyzed Transformations of Alkyl C−H Bonds. Jian He, Masayuki Wasa, Kelvin S. L. Chan, Qian Shao, and Jin-Quan Yu. Chem. Rev. 2017, 117, 8754−8786. DOI: 10.1021/acs.chemrev.6b00622.
Over the LEC rainbow: Colour and stability tuning of cyclometallated iridium(III) complexes in light-emitting electrochemical cells. Catherine E. Housecroft, Edwin C. Constable. Coordination Chemistry Reviews 350 (2017) 155–177. DOI: 10.1016/j.ccr.2017.06.016.
Cyclometalated Gold(III) Complexes: Synthesis, Reactivity, and Physicochemical Properties. Roopender Kumar and Cristina Nevado. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1994 –2015. DOI: 10.1002/anie.201607225.
Iridacycles for hydrogenation and dehydrogenation reactions. Chao Wanga and Jianliang Xiao. Chem. Commun., 2017, 53, 3399. DOI: 10.1039/c7cc01103b.
Luminescent chemosensors by using cyclometalated iridium(III) complexes and their applications. Dik-Lung Ma, Sheng Lin,a Wanhe Wang, Chao Yangb and Chung-Hang Leung. Chem. Sci., 2017, 8, 878. DOI:  10.1039/c6sc04175b.
Transition Metal-Catalyzed Reactions Involving Oximes. Jun Li, Yitian Hu, Daopeng Zhang, Qing Liu, Yunhui Dong, and Hui Liu. Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 710 – 771. DOI:  10.1002/adsc.201600807.
The Transient Directing Group Strategy: A New Trend in Transition- Metal-Catalyzed C–H Bond Functionalization. Qun Zhao Thomas Poisson Xavier Pannecoucke Tatiana Besset. Synthesis 2017, 49, 4808–4826. DOI: 10.1055/s-0036-1590878.
The Fate of Cycloruthenated Compounds: From C–H Activation to Innovative Anticancer Therapy.
Christian Gaiddon and Michel Pfeffer. Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 1639-1654. DOI: 10.1002/ejic.201601216.
Aromatic para-functionalized NCN pincer compounds. Hugo Valdes, Lucero Gonzalez-Sebastian, David Morales-Morales. Journal of Organometallic Chemistry 845 (2017) 229-257. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.05.034.
Application of the five-membered ring products of cyclometalation reactions for hydrogen production. Iwao Omae. Journal of Organometallic Chemistry 841 (2017) 12-30. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.04.010.
Applications of six-membered ring products from cyclometalation reactions. Iwao Omae. Journal of Organometallic Chemistry 848 (2017) 184-195. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.07.035.
2016
Palladium(II)-Catalyzed Enantioselective Reactions Using COP Catalysts. Jeffrey S. Cannon and Larry E. Overman. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 2220-2231. DOI: 10.1021/acs.accounts.6b00398.
Merging Visible Light Photoredox Catalysis with Metal Catalyzed C-H Activations: On the Role of Oxygen and Superoxide Ions as Oxidants. David C. Fabry and Magnus Rueping. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1969-1979. DOI: 10.1021/acs.accounts.6b00275.
Syntheses and Transformations of α-Amino Acids via Palladium-Catalyzed Auxiliary-Directed sp3 C-H Functionalization. Gang He, Bo Wang, William A. Nack, and Gong Chen. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 635-645. DOI: 10.1021/acs.accounts.6b00022.
A Simple and Versatile Amide Directing Group for C-H Functionalizations. Ru-Yi Zhu, Marcus E. Farmer, Yan-Qiao Chen, and Jin-Quan Yu. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 10578-10599. DOI: 10.1002/anie.201600791.
Highly phosphorescent platinum(II) emitters: photophysics, materials and biological applications. Kai Li,  Glenna So Ming Tong,  Qingyun Wan,  Gang Cheng,  Wai-Yip Tong, Wai-Hung Ang,  Wai-Lun Kwong  and Chi-Ming. Chem. Sci., 2016, 7, 1653. DOI: 10.1039/c5sc03766b.
Electronic coupling in cyclometalated ruthenium complexes. Yu-Wu Zhong, Zhong-Liang Gong, Jiang-Yang Shao, Jiannian Yao. Coordination Chemistry Reviews 312 (2016) 22-40. DOI: 10.1016/j.ccr.2016.01.002.
Application of the five-membered ring blue light-emitting iridium products of cyclometalation reactions as OLEDs. Iwao Omae. Coordination Chemistry Reviews 310 (2016) 154-169. DOI: 10.1016/j.ccr.2015.08.009.

Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. Megan H. Shaw, Jack Twilton, and David W. C. MacMillan. Megan H. J. Org. Chem. 2016, 81, 6898-6926. DOI: 10.1021/acs.joc.6b01449.
Recent Progress in Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrophosphination. Sumod A. Pullarkat. Synthesis 2016, 48, 493–503. DOI: 10.1055/s-0035-1560556.
Non-precious metal complexes with an anionic PCP pincer architecture. Sathiyamoorthy Murugesan and Karl Kirchner. Dalton Trans., 2016, 45, 416. DOI: 10.1039/c5dt03778f.
Ruthenium-catalyzed direct arylations with aryl chlorides. Gao-Feng Zha, Hua-Li Qin and Eric Assen B. Kantchev. RSC Adv., 2016, 6, 30875–30885. DOI: 10.1039/c6ra02742c. 
Application of five-membered ring products of cyclometalation reactions as sensing materials in sensing devices. Iwao Omae. Journal of Organometallic Chemistry 823 (2016) 50-75. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2016.09.008.
Ru-catalysed C–H functionalisations as a tool for selective organic synthesis. Sara Ruiz, Pedro Villuendas, Esteban P. Urriolabeitia. Tetrahedron Letters 57 (2016) 3413–3432. DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.06.117.
2015
Luminescent Rhenium(I) and Iridium(III) Polypyridine Complexes as Biological Probes, Imaging Reagents, and Photocytotoxic Agents. Kenneth Kam-Wing Lo. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2985-2995. DOI: 10.1021/acs.accounts.5b00211.
Chiral Cyclopentadienyls: Enabling Ligands for Asymmetric Rh(III)-Catalyzed C-H Functionalizations. Baihua Ye and Nicolai Cramer. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1308-1318. DOI: 10.1021/acs.accounts.5b00092.
Bidentate, Monoanionic Auxiliary-Directed Functionalization of Carbon-Hydrogen Bonds. Olafs Daugulis, James Roane, and Ly Dieu Tran. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1053-1064. DOI: 10.1021/ar5004626.
Transition-Metal-Catalyzed C-N Bond Forming Reactions Using Organic Azides as the Nitrogen Source: A Journey for the Mild and Versatile C−H Amination. Kwangmin Shin, Hyunwoo Kim, and Sukbok Chang. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1040-1052. DOI:
Substrate Activation Strategies in Rhodium(III)-Catalyzed Selective Functionalization of Arenes. Guoyong Song, and Xingwei Li. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1007-1020. DOI: 10.1021/acs.accounts.5b00020.
Redox-Active NOx Ligands in Palladium-Mediated Processes. Ian J. S. Fairlamb. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 10415-10427. DOI: 10.1002/anie.201411487. 
Carbon-hydrogen (C-H) bond activation at PdIV: a Frontier in C-H functionalization catalysis. Joseph J. Topczewski and Melanie S. Sanford. Chem. Sci., 2015, 6, 70. DOI: 10.1039/c4sc02591a.
C-H bond functionalization based on metal carbene migratory insertion. Fangdong Hu, Ying Xia, Chen Ma, Yan Zhang and Jianbo Wang. Chem. Commun., 2015, 51, 7986. DOI: 10.1039/c5cc00497g.
Recent advances in transition metal-catalyzed C-H bond functionalization of ferrocene derivatives. Luis A. López and Enol López. Dalton Trans., 2015, 44, 10128. DOI: 10.1039/c5dt01373a.
FIrpic: archetypal blue phosphorescent emitter for electroluminescence. Etienne Baranoff and Basile F. E. Curchod. Dalton Trans., 2015, 44, 8318. DOI: 10.1039/c4dt02991g.
Recent advances in the ruthenium-catalyzed hydroarylation of alkynes with aromatics: synthesis of trisubstituted alkenes. Rajendran Manikandan and Masilamani Jeganmohan. Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 10420. DOI: 10.1039/c5ob01472g.
Activation of C-H bonds of thiosemicarbazones by transition metals: synthesis, structures and importance of cyclometallated compounds. Tarlok S. Lobana. RSC Adv., 2015, 5, 37231. DOI: 10.1039/c5ra03333k.
Diastereoselective Substrate-Controlled Transition-Metal-Catalyzed C-H Activation: An Old Solution to a Modern Synthetic Challenge. Joanna Wencel-Delord, Françoise Colobert. Synlett 2015, 26, 2644-2658. DOI: 10.1055/s-0035-1560811.
Syntheses of Nitrogen-Containing Heterocycles via Palladium-Catalyzed Intramolecular Dehydrogenative C-H Amination. William A. Nack, Gong Chen. Synlett 2015, 26, 2505-2511. DOI: 10.1055/s-0034-1381051.
Recent Development in N-Auxilixary-Assisted Intramolecular Amination for Amine Substrates. Chao Wang Jian Han Yingsheng Zhao. Synlett 2015, 26, 997-1002. DOI: 10.1055/s-0034-1380167.
Nickel Catalysts/N,N’-Bidentate Directing Groups: An Excellent Partnership in Directed C-H Activation Reactions. Luis C. Misal Castro and Naoto Chatani. Chem. Lett. 2015, 44, 410-421. DOI: 10.1246/cl.150024.
2014
Pincer and Pincer-Type Complexes Applications in Organic Synthesis and Catalysis. Edited by Kalman J. Szabo and Ola F. Wendt, Wiley-VCH, Weinheim 2014.
Cyclometalation Reactions: Five-Membered Ring Products As Universal Reagents. Omae, Iwao. Published by Springer Verlag, 2014.
Organoiridium Complexes: Anticancer Agents and Catalysts. Zhe Liu and Peter J. Sadler. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1174-1185.
Low-Valent Cobalt Catalysis: New Opportunities for C-H Functionalization. Ke Gao and Naohiko Yoshikai. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1208-1219.
Carboxylate-Assisted Ruthenium-Catalyzed Alkyne Annulations by C-H/Het-H Bond Functionalizations. LUTZ ACKERMANN. Vol. 47, No. 2, 2014, 281-295, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH.
Catalytic Enantioselective CH Functionalization of Alcohols by Redox-Triggered Carbonyl Addition: Borrowing Hydrogen, Returning Carbon. John M. Ketcham, Inji Shin, T. Patrick Montgomery, and Michael J. Krische. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9142-9150.
Functionalization of Remote C-H Bonds: Expanding the Frontier. Johannes Schranck, Anis Tlili, and Matthias Beller. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9426-9428.
Yellow/orange emissive heavy-metal complexes as phosphors in monochromatic and white organic light-emitting devices. Cong Fan and Chuluo Yang. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 6439.
Anti-cancer palladium complexes: a focus on PdX2L2, palladacycles and related complexes. Anant R. Kapdi and Ian J. S. Fairlamb. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 4751.
Functional group directed C-H borylation. A. Ros,R. Fernández and J. M. Lassaletta. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 3229.
Cyclometalated [Cp*M(C^X)] (M = Ir, Rh; X = N, C, O, P) complexes. Ying-Feng Han and Guo-Xin Jin. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 2799-2823.
Oxidative C–H amination reactions. Marie-Laure Louillat and Frederic W. Patureau. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 901-910.
Kinetico-mechanistic studies on C-X (X = H, F, Cl, Br, I) bond activation reactions on organoplatinum(II) complexes. Margarita Crespo, Manuel Martínez, S. Masoud Nabavizadeh, Mehdi Rashidi. Coordination Chemistry Reviews 279 (2014) 115-140.
Applications of five-membered ring products of cyclometalation reactions as anticancer agents. Iwao Omae. Coordination Chemistry Reviews 280 (2014) 84-95.
A golden future in medicinal inorganic chemistry: the promise of anticancer gold organometallic compounds. Benoît Bertranda, and Angela Casini. Dalton Trans., 2014, 43, 4209.
The Applications of Palladacycles as Transition-Metal Catalysts in Organic Synthesis. Dong-Liang Mo,Ting-Ke Zhang, Guang-Cun Ge, Xiao-Jun Huang, Chang-Hua Ding, Li-Xin Dai, Xue-Long Hou. SYNLETT 2014, 25, 2686-2702.
Palladium-Catalyzed Decarboxylative Cross-Coupling of α-Oxocarboxylic Acids and Their Derivatives. Jinmin Miao, Haibo Ge. Synlett 2014; 25(07): 911-919.
Formal SN-Type Reactions in Rhodium(III)-Catalyzed C-H Bond Activation. Nadine Kuhl, Nils Schrçder, and Frank Glorius. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1443-1460.
Carboxylate-Directed CH Functionalization. Guangfa Shi and Yanghui Zhang. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1419-1442.
Palladium-Catalyzed C-F Bond Formation via Directed C-H Activation. Yan Li, Yun Wu, Guang-Shui Li, and Xi-Sheng Wang.  Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1412-1418.
Palladium-Catalysed, Directed C-H Coupling with Organometallics. Ramesh Giri, Surendra Thapa, and Arjun Kafle. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1395-1411.
Isoquinoline skeleton synthesis via chelation-assisted C-H activation. Ruoyu He, Zhi-Tang Huang, Qi-Yu Zheng, Congyang Wang. Tetrahedron Letters 55 (2014) 5705-5713.
Red to near-infrared organometallic phosphorescent dyes for OLED applications. Cheuk-Lam Ho, Hua Li, Wai-Yeung Wong. Journal of Organometallic Chemistry 751 (2014) 261-285.
Synthesis, photophysical and electroluminescent properties of green organic light emitting devices based on novel iridium complexes containing benzimidazole ligands. Jayaraman Jayabharathi, Karunamoorthy Jayamoorthy, Venugopal Thanikachalam. Journal of Organometallic Chemistry 761 (2014) 74-83.
Alcohols or Masked Alcohols as Directing Groups for C-H Bond Functionalization. Fanyang Mo, John R. Tabor, and Guangbin Dong. Chem. Lett. 2014, 43, 264–271.
Diarylplatinum(II) Compounds as Versatile Metallating Agents in the Synthesis of Cyclometallated Platinum Compounds with N-Donor Ligands. Margarita Crespo. Inorganics 2014, 2, 115-131.
2013
Catalytic Functionalization of C(sp2)-H and C(sp3)-H Bonds by Using Bidentate Directing Groups. Guy Rouquet and Naoto Chatani. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11726-11743.
sp2 C–H bond activation in water and catalytic crosscoupling reactions. Bin Li and Pierre H. Dixneuf. Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 5744.
Anticancer cyclometalated complexes of platinum group metals and gold. Natalia Cutillas, Gorakh S. Yellol, Concepción de Haro, Consuelo Vicente, Venancio Rodríguez, José Ruiz. Coordination Chemistry Reviews 257 (2013) 2784-2797.
Bioactive iridium and rhodium complexes as therapeutic agents. Chung-Hang Leung, Hai-Jing Zhong, Daniel Shiu-Hin Chan, Dik-Lung Ma. Coordination Chemistry Reviews 257 (2013) 1764-1776.
Asymmetric C(sp2)-H Activation. Joanna Wencel-Delord and Françoise Colobert. Chem. Eur. J. 2013, 19, 14010-14017.
Developing Ligands for Palladium(II)-Catalyzed C-H Functionalization: Intimate Dialogue between Ligand and Substrate. Keary M. Engle and Jin-Quan Yu. J. Org. Chem. 2013, 78, 8927-8955.
Pd-Catalyzed sp2 C-H Hydroxylation with TFA/TFAA via Weak Coordinations. Yu Rao. SYNLETT 2013, 24, 2472-2476.

Manganese-Mediated C-C Bond Formation via C-H Activation: From Stoichiometry to Catalysis. Congyang Wang. SYNLETT 2013, 24, 1606-1613.
Transition-metal-catalyzed additions of C-H bonds to C-X (X = N, O) multiple bonds via C–H bond activation. Guobing Yan, Xiangmei Wu and Minghua Yang. Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 5558.
2012
Alkane Metathesis by Tandem Alkane-Dehydrogenation Olefin-Metathesis Catalysis and Related Chemistry. MICHAEL C. HAIBACH, SABUJ KUNDU, MAURICE BROOKHART, AND ALAN S. GOLDMAN. Vol. 45, No. 6, 2012, 947-958, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH.
Controlling Site Selectivity in Palladium-Catalyzed CH Bond Functionalization. SHARON R. NEUFELDT AND MELANIE S. SANFORD. ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 936-946, 2012, Vol. 45, No. 6.
Bimetallic Redox Synergy in Oxidative Palladium Catalysis. DAVID C. POWERS AND TOBIAS RITTER. ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 840-850, 2012, Vol. 45, No. 6.
Rhodium Catalyzed Chelation-Assisted C-H Bond Functionalization Reactions. DENISE A. COLBY, ANDY S. TSAI, ROBERT G. BERGMAN, AND JONATHAN A. ELLMAN. ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH,  814-825, 2012, Vol. 45, No. 6.
Weak Coordination as a Powerful Means for Developing Broadly Useful C-H Functionalization Reactions. KEARY M. ENGLE, TIAN-SHENG MEI, MASAYUKI WASA, AND JIN-QUAN YU. ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 788-802, 2012, Vol. 45, No. 6.
Ruthenium(II)-Catalyzed C−H Bond Activation and Functionalization. Percia Beatrice Arockiam, Christian Bruneau, and Pierre H. Dixneuf. Chem. Rev. 2012, 112, 5879-5918.
From C(sp2)-H to C(sp3)-H: systematic studies on transition metal-catalyzed oxidative C-C formation. Bi-Jie Li and Zhang-Jie Shi. Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 5588–5598.
C-C, C-O and C-N bond formation via rhodium(III)-catalyzed oxidative C-H activation. Guoyong Song, Fen Wang and Xingwei Li. Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 3651-3678.
Cyclometalated ruthenium chromophores for the dye-sensitized solar cell. Paolo G. Bomben, Kiyoshi C.D. Robson, Bryan D. Koivisto, Curtis P. Berlinguette. Coordination Chemistry Reviews 256 (2012) 1438-1450.
Designing organometallic compounds for catalysis and therapy. Anna Louisa Noffke, Abraha Habtemariam, Ana M. Pizarro and Peter J. Sadler. Chem. Commun., 2012, 48, 5219-5246.
Fluorine in Cyclometalated Platinum Compounds. Margarita Crespo. Organometallics 2012, 31, 1216-1234.
Kinetico-mechanistic studies of cyclometalating C–H bond activation reactions on Pd(II) and Rh(II) centres: The importance of non-innocent acidic solvents in the process. Jaume Granell and Manuel Martínez. Dalton Trans., 2012, 41, 11243.
Synthetic Utility of Chiral Bis(oxazolinyl)phenyl Transition-Metal Complexes. Jun-ichi, Ito Hisao Nishiyama. SYNLETT 2012, 23, 509–523.
Challenges in C-C bond formation through direct transformations of sp2 C-H bonds. Da-Gang Yu, Bi-Jie Li, Zhang-Jie Shi. Tetrahedron 68 (2012) 5130-5136.
Organometallic complexes of transition metals in luminescent cell imaging applications. Flora L. Thorp-Greenwood, Rebeca G. Balasingham, Michael P. Coogan. Journal of Organometallic Chemistry 714 (2012) 12-21.
Rh Redox Relay Catalysts for Synthesis of Azaheterocycles via C-H Functionalization. Shunsuke Chiba. Chem. Lett. 2012, 41, 1554­-1559.
Development of Novel and Highly Efficient Methods to Construct Carbon-Carbon Bonds Using Group 7 Transition-Metal Catalysts. Yoichiro Kuninobu, and Kazuhiko Takai. Bull. Chem. Soc. Jpn. Vol. 85, No. 6, 656-671 (2012).
Cyclometallation of Heterocycles: A Reliable Strategy for Selective Functionalization. Luciano Cuesta and Esteban P. Urriolabeitia. Comments on Inorganic Chemistry, 33: 55-85, 2012.

2011
Catalysis by Palladium Pincer Complexes. Nicklas Selander and Kámán J. Szabó. Chem. Rev. 2011, 111, 2048-2076.
Dehydrogenation and Related Reactions Catalyzed by Iridium Pincer Complexes. Jongwook Choi, Amy H. Roy MacArthur, Maurice Brookhart, and Alan S. Goldman. Chem. Rev. 2011, 111, 1761-1779.
Catalytic Dehydrogenative Cross-Coupling: Forming Carbon-Carbon Bonds by Oxidizing Two Carbon-Hydrogen Bonds. Charles S. Yeung and Vy M. Dong. Chem. Rev. 2011, 111, 1215-1292.
Bystanding F+ Oxidants Enable Selective Reductive Elimination from High-Valent Metal Centers in Catalysis. Keary M. Engle, Tian-Sheng Mei, Xisheng Wang, and Jin-Quan Yu. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1478-1491.
Phosphorescent heavy-metal complexes for bioimaging. Qiang Zhao, Chunhui Huang and Fuyou Li. Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 2508-2524.
Harvesting luminescence via harnessing the photophysical properties of transition metal complexes. Pi-Tai Choua, Yun Chib, Min-Wen Chunga, Chao-Chen Lina. Coordination Chemistry Reviews 255 (2011) 2653- 2665.
The triplet state of organo-transition metal compounds. Triplet harvesting and singlet harvesting for efficient OLEDs. Hartmut Yersin, Andreas F. Rausch, Rafał Czerwieniec, Thomas Hofbeck, Tobias Fischer. Coordination Chemistry Reviews 255 (2011) 2622-2652.
Heteropolynuclear cycloplatinated complexes: Structural and photophysical properties. Álvaro Díez, Elena Lalinde, M. Teresa Moreno. Coordination Chemistry Reviews 255 (2011) 2426-2447.
Sensory luminescent iridium(III) and platinum(II) complexes for cation recognition. Véronique Guerchais, Jean-Luc Fillaut. Coordination Chemistry Reviews 255 (2011) 2448-2457.
Light-emitting devices based on organometallic platinum complexes as emitters. Jan Kalinowskia, Valeria Fattori, Massimo Cocchib, J.A. Gareth Williamsc. Coordination Chemistry Reviews 255 (2011) 2401-2425.
New Design Tactics in OLEDs Using Functionalized 2-Phenylpyridine-Type Cyclometalates of Iridium(III) and Platinum(II). Guijiang Zhou, Wai-Yeung Wong, and Xiaolong Yang. Chem. Asian J. 2011, 6, 1706-1727.
Luminescent cyclometalated gold(III) complexes. Catherine Bronner and Oliver S. Wenger. Dalton Trans., 2011, 40, 12409.
Pincer oxazolines: emerging tools in coordination chemistry and catalysis – where to next?. Robert A. Gossage. Dalton Trans., 2011, 40, 8755.
Palladium(IV) chemistry supported by pincer type ligands. Heng Zhang and Aiwen Lei, Dalton Trans., 2011, 40, 8745.
Cleavage of unreactive bonds with pincer metal complexes. Martin Albrecht and Monika M. Lindner. Dalton Trans., 2011, 40, 8733.
Symmetrical and unsymmetrical pincer complexes with group 10 metals: synthesis via aryl C-H activation and some catalytic applications. Jun-Long Niu, Xin-Qi Hao, Jun-Fang Gong and Mao-Ping Song. Dalton Trans., 2011, 40, 5135.
Development of luminescent iridium(III) polypyridine complexes as chemical and biological probes. Kenneth Kam-Wing Lo, Steve Po-Yam Li and Kenneth Yin Zhang. New J. Chem., 2011, 35, 265-287.
Cobalt-Catalyzed, Chelation-Assisted C-H Bond Functionalization. Naohiko Yoshikai. Synlett 2011, 1047-1051.
Agostic bonds in cyclometalation. Iwao Omae. Journal of Organometallic Chemistry 696 (2011) 1128-1145.
Orthometallation as a Strategy in Pd-mediated Organic Synthesis. David Aguilar, Luciano Cuesta, Sonia Nieto, Elena Serrano and Esteban P. Urriolabeitia. Current Organic Chemistry, 2011, 15, 3441-3464.
Cyclopalladated complexes in enantioselective catalysis. V. V. Dunina, O. N. Gorunova, P. A. Zykov, K. A. Kochetkov. Russian Chemical Reviews 80 (1) 51-74 (2011).
2010

Palladium-Catalyzed Ligand-Directed C-H Functionalization Reactions. Thomas W. Lyons and Melanie S. Sanford. Chem. Rev. 2010, 110, 1147-1169.
Emergence of Palladium(IV) Chemistry in Synthesis and Catalysis. Petr Sehnal, Richard J. K. Taylor, and Ian J. S. Fairlamb. Chem. Rev. 2010, 110, 824-889.
Rhodium-Catalyzed C-C Bond Formation via Heteroatom-Directed C-H Bond Activation. Denise A. Colby, Robert G. Bergman, and Jonathan A. Ellman. Chem. Rev. 2010, 110, 624-655.
Cyclometalation Using d-Block Transition Metals: Fundamental Aspects and Recent Trends. Martin Albrecht. Chem. Rev. 2010, 110, 576-623.
Oxime-derived palladacycles as source of palladium nanoparticles. Diego A. Alonso and Carmen Nájera. Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 2891-2902.
Organopalladium(IV) chemistry. Ling-Min Xu, Bi-Jie Li, Zhen Yang and Zhang-Jie Shi. Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 712-733.
Transition-metal phosphors with cyclometalating ligands: fundamentals and applications. Yun Chi and Pi-Tai Chou. Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 638-655.
Catalytic C–C coupling through C–H arylation of arenes or heteroarenes. Gian Paolo Chiusoli, Marta Catellani, Mirco Costa, Elena Motti, Nicola Della Ca’, Giovanni Maestri. Coordination Chemistry Reviews 254 (2010) 456-469.
Pd-catalyzed oxidative coupling with organometallic reagents via C–H activation. Chang-Liang Sun, Bi-Jie Li and Zhang-Jie Shi. Chem. Commun., 2010, 46, 677-685.
Bis(oxazolinyl)phenyl transition-metal complexes: asymmetric catalysis and some reactions of the metals. Hisao Nishiyama and Jun-ichi Ito. Chem. Commun., 2010, 46, 203-212.
Application of d6 transition metal complexes in fluorescence cell imaging. Vanesa Fernández-Moreira, Flora L. Thorp-Greenwood and Michael P. Coogan. Chem. Commun., 2010, 46, 186-202.
Oxidative Coupling of Aromatic Substrates with Alkynes and Alkenes under Rhodium Catalysis. Tetsuya Satoh and Masahiro Miura. Chem. Eur. J. 2010, 16, 11212-11222.
Functionalization of Organic Molecules by Transition-Metal-Catalyzed C(sp3)-H Activation. Rodolphe Jazzar, Julien Hitce, Alice Renaudat, Julien Sofack-Kreutzer, and Olivier Baudoin. Chem. Eur. J. 2010, 16, 2654 -2672.
Cysteine proteases as targets for metal-based drugs. Simon P. Fricker. Metallomics, 2010, 2, 366-377.
Taylor-made palladium–pincer complexes: A new source of more efficient catalysts for sustainable organic synthesis
. Isabel Moreno, Raul SanMartin, Blanca Inés, Fátima Churruca, Esther Domínguez. Inorganica Chimica Acta 363 (2010) 1903-1911.

2009

Palladium- and Copper-Catalyzed Arylation of Carbon-Hydrogen Bonds. Olafs Daugulis, Hien-Quang Do, Dmitry Shabashov. Accounts of Chemical Research 42 (2009) 1074-1086.
High-Oxidation-State Palladium Catalysis: New Reactivity for Organic Synthesis. Kilian Muñiz. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9412-9423.
Palladium(II)-Catalyzed C-H Activation/C-C Cross-Coupling Reactions: Versatility and Practicality. Xiao Chen, Keary M. Engle, Dong-Hui Wang, and Jin-Quan Yu. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5094-5115.
Transition metal-catalyzed C–H activation reactions: diastereoselectivity and enantioselectivity. Ramesh Giri, Bing-Feng Shi, Keary M. Engle, Nathan Maugel and Jin-Quan Yu. Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 3242-3272.
Recent advances in aryl–aryl bond formation by direct arylation. Gerard P. McGlacken and Lorraine M. Bateman. Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 2447-2464.
The coordination chemistry of dipyridylbenzene: N-deficient terpyridine or panacea for brightly luminescent metal complexes? J. A. Gareth Williams. Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1783-1801.
Palladium coordination compounds as anti-viral, anti-fungal, anti-microbial and anti-tumor agents. A. Garoufis, S.K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis. Coordination Chemistry Reviews 253 (2009) 1384-1397.
Catalytic C–H amination: recent progress and future directions. Florence Collet, Robert H. Dodd and Philippe Dauban. Chem. Commun., 2009, 5061-5074.
The Asymmetric Aza-Claisen Rearrangement: Development of Widely Applicable Pentaphenylferrocenyl Palladacycle Catalysts. Daniel F. Fischer, Assem Barakat, Zhuo-qun Xin, Matthias E. Weiss, and René Peters. Chem. Eur. J. 2009, 15, 8722-8741.
Synthesis and transformation of organoboronates and stannanes by pincer-complex catalysts. Nicklas Selander and Kálmán J. Szabó. Dalton Trans., 2009, 6267-6279.
Mechanisms of C–H bond activation: rich synergy between computation and experiment. Youcef Boutadla, David L. Davies, Stuart A. Macgregor and Amalia I. Poblador-Bahamonde. Dalton Trans., 2009, 5820-5831.
Construction of Heterocycle Scaffolds via Transition Metal-Catalyzed sp2 C-H Functionalization. Ming Zhang. Adv. Synth. Catal. 2009, 351, 2243-2270.
Cycloruthenated Compounds - Synthesis and Applications. Jean-Pierre Djukic, Jean-Baptiste Sortais, Laurent Barloy, and Michel Pfeffer. Eur. J. Inorg. Chem. 2009, 817-853.
Cyclometallated iridium complexes for conversion of light into electricity and electricity into light. Etienne Baranoff, Jun-Ho Yum, Michael Graetzel, Md.K. Nazeeruddin. Journal of Organometallic Chemistry 694 (2009) 2661-2670.
2008
Palladacycles. Synthesis, Characterization and Applications. J. Dupont, M. Pfeffer (Eds.). Wiley-VCH, Weinheim, 2008.
Non-racemic (scalemic) planar-chiral five-membered metallacycles: routes, means, and pitfalls in their synthesis and characterization. Jean-Pierre Djukic, Akram Hijazi, Howard D. Flack and Gérald Bernardinelli. Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 406-425.
Optimising the luminescence of platinum(II) complexes and their application in organic light emitting devices (OLEDs). J.A. Gareth Williams, Stéphanie Develay, David L. Rochester, Lisa Murphy. Coordination Chemistry Reviews 252 (2008) 2596-2611.
Cycloheptatrienyl, alkyl and aryl PCP-pincer complexes: Ligand backbone effects and metal reactivity. Wolfgang Leis, Hermann A. Mayera, William C. Kaska. Coordination Chemistry Reviews 252 (2008) 1787-1797.
Gold(III) compounds as anticancer agents: Relevance of gold–protein interactions for their mechanism of action. Angela Casini, Christian Hartinger, Chiara Gabbiani, Enrico Mini, Paul J. Dyson, Bernard K. Keppler, Luigi Messori. Journal of Inorganic Biochemistry 102 (2008) 564-575.
2007
The Chemistry of Pincer Compounds. Morales-Morales, D., Jensen, C. M., Eds.; Elsevier: Amsterdam, 2007.
Organic Transformations on s-Aryl Organometallic Complexes. Marcella Gagliardo, Dennis J. M. Snelders, Preston A. Chase, Robertus J. M. Klein Gebbink, Gerard P. M. van Klink, and Gerard van Koten. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8558-8573.
Rhenium-Catalyzed C-H and C-C Bond Activation. Yoshikazu Horino. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 2144-2146.
Synthesis and use of bisoxazolinyl-phenyl pincers.
Hisao Nishiyama. Chem. Soc. Rev., 2007, 36, 1133-1141.
Recent Advances Involving Palladium (II) Complexes for the Cancer Therapy. A.C.F. Caires. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume 7, Number 5, September 2007, Pp. 484-491.
Reactions of Hypervalent Iodine Reagents with Palladium: Mechanisms and Applications in Organic Synthesis. Nicholas R. Deprez and Melanie S. Sanford. Inorganic Chemistry, Vol. 46, No. 6, 2007, 1924.
Some uses of transition metal complexes as anti-cancer and anti-HIV agents. Raymond Wai-Yin Sun, Dik-Lung Ma, Ella Lai-Ming Wong and Chi-Ming Che. Dalton Trans., 2007, 4884-4892.
Three types of reactions with intramolecular five-membered ring compounds in organic synthesis
. Iwao Omae. Journal of Organometallic Chemistry 692 (2007) 2608-2632.

Ortho-palladation of primary amines: The mith dispelled. J. Vicente, I. Saura-Llamas. Comments on Inorganic Chemistry, 28, 39-72, 2007.
2006
C–H Bond Functionalization in Complex Organic Synthesis. Kamil Godula and Dalibor Sames. Science 312 (2006)  67-72.
Ortho-metallated transition metal complexes derived from tertiary phosphine and arsine ligands. Fabian Mohra, Steven H. Privér, Suresh K. Bhargava, Martin A. Bennett. Coordination Chemistry Reviews 250 (2006) 1851-1888.
Azobenzenes and heteroaromatic nitrogen cyclopalladated complexes for advanced applications. Mauro Ghedini, Iolinda Aiello, Alessandra Crispini, Attilio Golemme, Massimo La Deda, Daniela Pucci. Coordination Chemistry Reviews 250 (2006) 1373-1390.
Synthetically Tailored Excited States: Phosphorescent, Cyclometalated Iridium(III) Complexes and Their Applications. Michael S. Lowry and Stefan Bernhard. Chem. Eur. J. 2006, 12, 7970-7977.
Oxime Palladacycles Revisited: Stone-Stable Complexes Nonetheless Very Active Catalysts. EMILIO ALACID, DIEGO A. ALONSO, LUIS BOTELLA, CARMEN NÁJERA, Ma CARMEN PACHECO. The Chemical Record, Vol. 6, 117-132 (2006).
s-Chelation-directed C-H functionalizations using Pd(II) and Cu(II) catalysts: regioselectivity, stereoselectivity and catalytic turnover. Jin-Quan Yu, Ramesh Giri and Xiao Chen. Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 4041-4047.
Transition metal catalyzed oxidative functionalization of carbon–hydrogen bonds. Allison R. Dick and Melanie S. Sanford. Tetrahedron 62 (2006) 2439-2463.
Synthesis and applications of optically active metallacycles derived from primary amines
. Joan Albert, Jaume Granell , Guillermo Muller. Journal of Organometallic Chemistry 691 (2006) 2101-2106.

2005
The Potential of Palladacycles: More Than Just Precatalysts. Jairton Dupont, Crestina S. Consorti, and John Spencer. Chem. Rev. 2005, 105, 2527-2571.
Carbon fluorine bond activation by platinum group metal complexes. Hugo Torrens. Coordination Chemistry Reviews 249 (2005) 1957-1985.
The development of efficient catalysts for palladium-catalyzed coupling reactions of aryl halides. Alexander Zapf and Matthias Beller. Chem. Commun., 2005, 431-440.
Cyclopalladated complexes derivates of phenylhydrazones and their use as catalysts in ethylene polymerization. Mónica A. Pérez, Raúl Quijada, Fernando Ortega-Jiménez, Cecilio Alvarez-Toledano. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 226 (2005) 291-295.
Phosphapalladacycles: forms of existence and reactions. V. V. Dunina, O. N. Gorunova. Russian Chemical Reviews 74 (10) 871-913 (2005).
2004
Intramolecular five-membered ring compounds and their applications. Iwao Omae. Coordination Chemistry Reviews 248 (2004) 995-1023.
Contribution to the SAR field of metallated and coordination complexes. Studies of the palladium and platinum derivatives with selected thiosemicarbazones as antitumoral drugs. Adoración Gómez Quiroga, Carmen Navarro Ranninger. Coordination Chemistry Reviews 248 (2004) 119-133.
Where organometallics and dendrimers merge: the incorporation of organometallic species into dendritic molecules. Preston A. Chase, Robertus J.M. Klein Gebbink, Gerard van Koten. Journal of Organometallic Chemistry 689 (2004) 4016-4054.
Palladacycles in catalysis – a critical survey. Irina P. Beletskaya, Andrei V. Cheprakov. Journal of Organometallic Chemistry 689 (2004) 4055-4082.
Phosphapalladacycles: preparation routes. V. V. Dunina, O. N. Gorunova. Russian Chemical Reviews 73 (4) 309-350 (2004).
2003
Cyclometalated Phosphine-Based Pincer Complexes: Mechanistic Insight in Catalysis, Coordination, and Bond Activation. M.E. van der Boom and D. Milstein. Chem. Rev. 2003, 103, 1759-1792.
Developments in the metal chemistry of N-confused porphyrin.  J. D. Harvey, C. J. Ziegler. Coordination Chemistry Reviews 247 (2003) 1-19.
Palladacyclic catalysts in C-C and C-heteroatom bond forming reactions. R. B. Bedford. Chem. Commun., 2003, 1787-1796.
Metallomesogens by ligand design. R. W. Date, E. Fernandez Iglesias, K .E. Rowe, J. M. Elliott, D. W. Bruce. Dalton Trans., 2003, 1914-1931.
Catalytic Methods for C-H Bond Functionalization: Application in Organic Synthesis. F. Kakiuchi, N. Chatani. Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 1077-1101.
The uses of pincer complexes in organic synthesis. J. T. Singleton. Tetrahedron 59 (2003) 1837-1857.
Challenging metal-based transformations. From single-bond activation to catalysis and metallaquinonoids. David Milstein. Pure Appl. Chem., Vol. 75, No. 4, pp. 445-460, 2003.
2002
Catalytic C-H/Olefin Coupling. F. Kakiuchi, S. Murai. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 826-834.
Ru-, Rh-, and Pd-catalyzed C-C bond formation involving C-H activation and addition on unsaturated substrates. Reactions and mechanistic aspects. Vincent Ritleng, Claude Sirlin, and Michel Pfeffer.  Chem. Rew. 2002, 102, 1731-1769
Palladium-catalyzed coupling reactions of aryl halides. Adam F. Littke and Gregory C. Fu.  Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4176 - 4211.
Chelation-Assisted Carbon - Hydrogen and Carbon - Carbon Bond Activation by Transition Metal Catalysts. Chul-Ho Jun, Choong Woon Moon, and Dae-Yon Lee. Chem. Eur. J. 2002, 8, No. 11, 2423-2428.
2001
Platinum Group Organometallics Based on "Pincer" Complexes: Sensors, Switches, and Catalysts. M. Albrecht, G. van Koten. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 3750-3781.
Palladacycles - An Old Organometallic Family Revisited: New, Simple, and Efficient Catalyst Precursors for Homogeneous Catalysis. J. Dupont, M. Pfeffer, J. Spencer. Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 1917-1927.
The scope and limitations of deuteration mediated by the Crabtree’s catalyst. George J. Ellames, Jennifer S. Gibson, John M. Herbert and Alan H. McNeill. Tetrahedron 57 (2001) 9487-9497.

Studies on the cyclometallation of ferrocenylimines. Y. Wu, S. Huo, J. Gong, X. Ciu, L. Ding, K. Ding, C. Du, Y. Liu, M. Song. Journal of Organometallic Chemistry 637 - 639 (2001) 27-46.
2000
The bright future of stereoselective synthesis of co-ordination compounds. Alex von Zelewsky and Olimpia Mamula. J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2000, 219-231.
1999

Suprasupermolecules with novel properties: metallodendrimers. G. R. Newkome, E. He, C. N. Moorefield. Chem. Rev. 1999, 99, 1689-1746.
Coordination chemistry of oxazoline ligands. Montserrat Gómez, Guillermo Muller, Mercè Rocamora. Coordination Chemistry Reviews 193–195 (1999) 769-835.
Application of palladacycles in Heck type reactions. W. A. Herrman, V. P. W. Böhm, C. P. Reisenger. Journal of Organometallic Chemistry 576 (1999) 23-41.
1998
Bioorganometallic chemistry-Transition metal complexes with a-amino acids and peptides. K. Severin, R. Bergs, W. Beck. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1634-1654.
Recent findings in cyclometallation of meta-substituted aryl ligands by platinum group metal complexes by Caryl-R bond activation (R = H, CR3, SiR3). P.S. Steenwinkel, R.A. Gossage, G. van Koten. Chem. Eur. J. 1998, Vol. 4, No. 5, 759-762.
State of the art in selective hetero- and carbocyclic syntheses mediated by cyclometallated complexes. J. Spencer, M. Pfeffer. Advances in Metal-Organic Chemistry Volume 6, pages 103-144 (1998).
1997
Resolutions of tertiary phosphines and arsines with orthometallated palladium(II)-amine complexes. S. B. Wild. Coordination Chemistry Reviews 166 (1997) 291-311.
Recent advances in the organometallic chemistry of aryldiamine anions that can function as N,C,N'- and C,N,N'-chelating terdentate "pincer" ligands: an overview. M. H. P. Rietveld, D. M. Grove, G. van Koten. New. J. Chem. 1997, 21, 751-771.
Recent advances in C-F activation. Juan Burdeniuc, Brigitte Jedlicka, Robert H. Crabtree. Chem. Ber. Recueil 1997, 130, 145-154.
1995
Mechanism  of d8 organometallic reactions involving electrophiles and intramolecular assistence by nucleophiles.  A.J. Canty, G. van Koten. Acc. Chem. Res. 1995, 28, 406-413.
Intramolecular Coordination in Organometallic Compounds of Groups 2, 12, and 13. G. J. M. Gruter, G. P. M. van Klink, O. S. Akkerman, F. Bickelhaupt. Chem Rev. 1995, 95, 2405-2452.
1994
Activation of carbon-fluorine bonds by metal complexes. J. L. Kiplinger, T. G. Richmond, C. E. Osterberg. Chem. Rev. 1994, 373-431.
Nitrogen donors in organometallic chemistry and homogeneous catalysis. Antonio Togni and Luigi M. Venanzi. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1994, 33, 497-526.
Tailor made coordination compounds for photochemical purposes. A. von Zelewsky, P. Belser, P. Hayoz, R. Dux, X. Hua, A. Suckling, H. Stoeckli-Evans. Coordination Chemistry Reviews 132 (1994) 75-85.
Orthomanganated aryl ketones and related compounds in organic synthesis. M. Lyndsay, B. K. Nicholson. Advances in Metal-Organic Chemistry Volume 3, pages 1-50 (1994).
1992
Transition metal liquid crystals: advanced materials within the reach of the coordination chemistry. P. Espinet, M. A. Esteruelas, L. A. Oro, J. L. Serrano, E. Sola. Coordination Chemistry Reviews 117 (1992) 215-274.
Selected applications to organic synthesis of intramolecular C-H activation reactions by transition metal complexes. M. Pfeffer. Pure & Appl. Chem. Vol. 64, No. 3, pp. 335-342 (1992).
1990
Mechanisms of intramolecular activation of C-H bonds in transition metal complexes. A. D. Ryabov. Chem. Rev. 1990, 90, 403-424.
Reactions of cyclopalladated compounds and alkynes: new pathways for organic synthesis? M. Pfeffer. Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 109, 567-576 (1990).
1989

Tuning the reactivity of metals held in a rigid ligand environment. G. van Koten. Pure & Appl. Chem. Vol. 61, No. 10, pp. 1681-1694 (1989).
1988
Cyclometalation Chemistry of Aryl Oxide Ligation. I. P. Rothwell. Acc. Chem. Res. 1988, 21, 153-159.
Recent studies on organometallic intramolecular-coordination compounds. I. Omae. Coordination Chemistry Reviews 83 (1988) 137-167.
General Principles and characteristics of Cyclopalladation Reactions. V. V. Dunina, V.M. Potatov. Russian Chemical Reviews 57(3), 1988, 250-269.
1986
Organometallic Intramolecular Coordination Compounds. I. Omae. Elsevier Publ.: Amsterdam, 1986.
Cyclometallation of the Platinum Metals with Nitrogen and Alkyl, Alkenyl, and Benzyl Carbon Donors. G. R. Newkome, W. E. Puckett, V. K. Gupta, G. I. Kiefer. Chem. Rew. 1986, 86, 451-489.
1985
Cyclopalladated complexes in organic synthesis. A. D. Ryabov. Synthesis 1985, 223.
1984
Organometallic intramolecular-coordination compounds containing a π-allyl donor ligand. Iwao Omae. Coordination Chemistry Reviews, 53 (1984)  261-291.
Cyclometallated complexes incorporating a heterocyclic donor atom; the interface of coordination chemistry and organometallic chemistry.
E. C. Constable, Polyhedron Vol. 3, No. 9/10, pp. 1037-1057, 1984.

1982
Organometallic intramolecular-coordination compounds containing an arsine donor ligand.
I. Omae. Coordination Chemistry Reviews 42 (1982) 245-257.
1980
Organometallic intramolecular-coordination compounds containing a phosphorus donor ligand. I. Omae. Coordination Chemistry Reviews 32 (1980) 235-271.
1979

Organometallic Intramolecular-Coordination Compounds Containing a Nitrogen Ligand. I. Omae. Chem. Rew. 1979, 79, 287-321.
Organometallic intramolecular-coordination compounds. Recent aspects in the study of sulfur donor ligands. I. Omae. Coordination Chemistry Reviews 28 (1979) 97-115.
1977
Cyclometallation Reactions. M. I. Bruce. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 16, 73-86 (1977).
1976
Cyclometallated compounds. J. Dehand, M. Pfeffer. Coordination Chemistry Reviews, 18 (1976) 327-352.
1970
Intramolecular Aromatic Substitution in Transition Metal Complexes. G. W. Parshall. Acc. Chem. Res. Vol. 3, No. 4, pp. 139-144 (1970).