Logo
                  Universitat de barcelona

Pàgina Web Personal

Dr. Joan Albert
Departament de Química Inorgànica
Universitat de Barcelona
 
Índex

Línia d'investigació


S'estudia la reacció de ciclopal·lació d'imines, amines primàries i èsters d'aminoàcids. Es dedica una atenció especial als següents aspectes: i) el control de la selectivitat de la reacció de ciclopal·ladació, ii) la reactivitat dels enllaços Pd-X (X = acetat o halogen) i Pd-N enfront de bases de Lewis (piridines, amines, fosfines, ...) i iii) la reactivitat dels enllaços C-Pd enfront del catió D+ i de molècules insaturades (monòxid de carboni, isocianurs orgànics, alquins, ...), i iv) l'oxidació selectiva de Pd(0) a Pd(II) i la del centre de Pd(II) de compostos ciclopal·ladats als estats d'oxidació de Pd(III) o Pd(IV). L'objecte d'aquests estudis és desenvolupar i) processos catalítics per funcionalitzar enllaços C-H basats en l'activació intramolecular d'enllaços C-H mitjançant compostos de Pd(II) i ii) les aplicacions dels compostos ciclopal·ladats d'imines, amines primàries i èsters d'aminoàcids en química orgànica, catàlisi i química medicinal. També, s'estudia la reacció de cicloplatinació d'imines i d'amines primàries, i la reactivitat dels corresponents compostos cicloplatinats i les seves aplicacions en química medicinal. Recentment, també s'ha iniciat una línia d'investigació dedicada a la síntesi de compostos ciclometal·lats de Ru(II) derivats d'imines òpticament actives i les seves possibles aplicacions en catàlisi asimètrica.