logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Treball al laboratori


Alumnes interns
Plantilla de word per a l'informe final

Chemdraw
Chemdraw on line


Fulls de sol·licitud de tècniques
Activitat antibacteriana i antioxidant
Anàlisi elemental (format pdf)

Cititoxicitat
Difracció de raigs-X (format pdf)
Difracció de raigs-X (format doc)
Espectrometria de masses (format pdf)

Espectrometria de masses (format doc)
Interacció amb biomolècules

Informació

Anàlisi elemental
Informàtica
Serveis Científico-Tècnics

Instruccions

Accesori ATR (Attenuated total reflection) per IR
Adquisició d'espectres IR
Adquisició d'espectres UV-visible

Columna cromatogràfica preparativa (introducció de la mostra via humida)
Columna cromatogràfica preparativa (introducció de la mostra via seca)
Cromatografia de capa prima

Dispensador de solvents PURESOLTM

Drying solid samples with the vacuum line
Electrical conductance
Melting point apparatus  smp3

Preparació de mostres de RMN
Programa Mercury
Progama Mestrenova
Reaccions de carbonilació

Muntatges
Reacció de ciclometal·lació d'una imina amb acetat de pal·ladi(II) (àcid acètic, 60 °C, agitació, 24 hores)
Concentració d'una solució d'àcid acètic a la línia de buit


Polaritat creixent de solvents
hexàns < toluè < diclorometà < cloroform < dietilèter < acetat d'etil < acetona < etanol < metanol < aigua < àcid acètic

Punts d'ebullició de solvents
dietilèter (34,6
°C)
diclorometà (39,6
°C)
acetona (56,05
°C)
cloroform (61,15
°C)
metanol (64,7 °C)

hexàns (68,5 to 69,1 °C)
acetat d'etil (77,1 °C)
etanol (78,24 °C)
acetonitrilo (82 °C)
1,2-dicloroetà (84 °C)
aigua (100 °C)
toluè (111 °C)
àcid acètic (118 - 119 °C)
n-octà (125 °C)
N,N-dimetilformamida (153 °C)
dimetilsulfòxid (189 °C)

Tècniques de determinació estructural
Anàlisi elemental

Experimental
Espectrometria de masses
Calculadora de masses moleculars
Experimental MALDI i ESI
Espectroscòpia IR
Assignació de les bandes IR del lligand acetato
Assignació de les bandes IR del lligand trifenilfosfà
RMN
Desplaçament químic protons residuals solvents deuterats: CDCl3 (7,26ppm), acetona-d6 (2,05 ppm), dmso-d6 (2,51 ppm).
Desplaçament químic de 31P del trimetilfosfat: 2,39 ppm.
UV-visible
Lower limit of the solvent for the measurement in the UV-Vis spectrum (UV cut-off)

Secció de Química Inorgànica
Full de regsitre de personal
estructura